ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATUPPDRAG HOS ADVOKATFIRMAN BENGT STRIDH AB
2016-01-01

1 Tillämpningsområde

Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten, å ena sidan, och advokaten, hans biträden och den advokatbyrå där dessa verkar (i det följande gemensamt benämnda ”Advokatbyrån”), å den andra. Villkoren skall, såvitt avser punkterna 4 och 6 nedan, även äga tillämpning i fall där sådan person fullgör uppdrag såsom styrelseledamot, revisor eller skiljeman.

2 Förhållandet till god advokatsed m.m.

Dessa villkor gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

3 Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

Advokatbyrån skall äga rätt att debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp á conto. Vidare skall Advokatbyrån äga rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg.

Saknar faktura bestämd förfallodag skall betalning erläggas senast en månad från det fakturan avsänts eller krav på betalning eljest framställts. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

4 Ansvarsbegränsning

Advokatbyrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret skall vara begränsat till tre (3) miljoner kronor.

5 Arvodestvister

Tvist mellan klient och Advokatfirman skall avgöras vid allmän domstol

Om Du har fått en räkning som Du tycker är för hög, bör Du i första hand diskutera räkningen med advokaten. Om Du inte kommer överens med advokaten om hur mycket Du skall betala, kan saken avgöras genom rättegång vid allmän domstol. Under vissa förutsättningar kan saken även avgöras genom skiljeförfarande anordnat av Sveriges advokatsamfund.

Rättegång vid allmän domstol

Ett arvodes storlek kan prövas av allmän domstol. Om Du inte betalar räkningen kan advokaten inleda en rättegång mot Dig. I första hand blir det då tingsrätten som avgör hur mycket Du skall betala till advokaten. Den som förlorar målet kan dömas att betala motpartens rättegångskostnader. 

Skiljeförfarande anordnat av Sveriges advokatsamfund

Ett arvodes storlek kan också prövas genom ett skiljeförfarande anordnat av Sveriges advokatsamfund. Detta kan ske oavsett om Du har betalat räkningen eller inte. Skiljenämndens prövning kan avse både advokatens arvode och utlägg. En förutsättning för prövning är att allmän domstol inte redan dömt i saken. Advokaten är skyldig att delta i skiljeförfarande, om Du framställer Din begäran till Advokatsamfundet inom ett år från det fakturadatum då räkningen. Om skiljeförfarande pågår eller om skiljedom har meddelats, kan Du inte få saken behandlad vid allmän domstol.

Om Du vill att arvodet skall prövas i ett skiljeförfarande anordnat av Advokatsamfundet skall Du skriva till Advokatsamfundet och tydligt ange varför Du anser att arvodet är för högt (påkallandeskrift). Du skall också ange när uppdraget som arvodet avser inleddes. När Advokatsamfundet tagit emot Din påkallandeskrift skickar vi ett formulär till skiljeavtal till Dig. Fyll i och underteckna formuläret till skiljeavtal och skicka det till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Avgift

En expeditionsavgift om f.n. 450 kr utgår. Avgiften skall sättas in på Advokatsamfundets postgirokonto 5 90 18-2. Ange att betalningen avser expeditionsavgift i arvodesärende. Handläggningen påbörjas först när avgiften kommit in till Advokatsamfundet.

6 Tillämplig lag

Uppdragsavtalet skall vara underkastat svensk materiell rätt. 

7 Tvister

Andra tvister med anledning av uppdragsavtalet skall hänskjutas till avgörande av svensk domstol.

8 Personuppgifter

Advokatfirman är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag och uppdragsförfrågningar. Alla personuppgifter hos oss kan komma att kompletteras genom att vi inhämtar uppgifter från privata eller offentliga register. Personuppgifterna behandlar vi i samband med prövningen av om vi kan acceptera uppdraget samt för administrationen och utförandet av det. Uppgifterna behandlas också för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger oss enligt lag, t ex klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om ärendet och i vissa fall även om medel och andra tillgångars ursprung och detta i regel innan uppdraget påbörja; Vi är vidare skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen; Vi kan enligt lag vara skyldiga att lämnauppgifter till skattemyndigheterna om ert momsnummer och de belopp som vi har

Personuppgifterna kan vidare komma att utgöra underlag för vår interna administration. Vi kan vidare komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

När ni anlitar oss anses ni därmed ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter (inklusive dem som vi inhämtat från privata och offentliga register) för de ändamål som anges i dessa villkor Ni anses vidare ha samtyckt till att personuppgifterna, för nämnda ändamål, kan komma att överföras till ett land som inte ingår i EU/EES. Vi behöver som regel även behandla era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling. Önskar ni information om vilka personuppgifter som vi behandlar eller har ni andra frågor om vår personuppgiftsbehandling ber vi er att kontakta Advokatfirman.