• Jordbruksjuridik
 • Löpande konsultationer till jordbrukare i så väl vardagsjuridiska spörsmål som handläggning av exempelvis tvister i alla nedan angivna rättsområden
 • Arrendefrågor
 • Brottmål. Den som misstänks för ett brott har rätt till en försvarare. Vid mer komplicerad brottslighet eller för unga lagöverträdare kan man få en offentlig försvarare som förordnas av domstol. Jag åtar  mig uppdrag som offentlig försvarare. Den som blir misstänkt för ett brott kan begära en särskild advokat till sin försvarare.
  Den som är misstänkt för brott som har samband med företag har ofta ett särskilt behov att, i så tidigt skede som möjligt, få biträde av någon som kan åta sig uppdrag som offentlig försvarare. Detta är särskilt önskvärt redan när det föreligger en misstanke att en förundersökning kan bli aktuell.
 • EKO-mål

 

Vi arbetar även inom den s.k. allmänna affärsjuridiken. Med allmän affärsjuridik avser vi exempelvis:

 • Avtalsrätt, där det kan förekomma frågor rörande upprättande av eller tvister om vanliga avtal eller standardavtal, avtalstolkning eller andra frågor som är förknippade med avtal.
 • Köprätt som omfattar till exempel frågor om villkoren för internationella köp, köp mellan näringsidkare, konsumentköp, leveransvillkor samt finansierings- och betalningsformer mm.
 • Transporträtt rör frågor kring distribution av främst varor.
 • Skadeståndsrätt innefattande garantifrågor m.m.
 • Företagsöverlåtelser
 • Frågor kring obestånd och företagsrekonstruktion
 • Kommersiella hyresavtal
 • Fastighetsförsäljningar